Arkitekturskolan Arkki

Arkki ger grundläggande konstundervisning genom omfattande lärokurser och hör till de läroanstalter som undervisnings- och kulturministeriet godkänt. Undervisning ordnas i Helsingfors, Esbo och Vanda och kurser hålls runt om i Finland. Undervisningen sker på finska, svenska och engelska. År 2015 deltog 600 elever i den långvariga undervisningen. Sedan 2014 har Arkki via samarbetsparter även erbjudit undervisning för barn i Grekland. Fristående verkstäder och evenemang ordnas kontinuerligt på olika håll i världen.

Utöver den grundläggande undervisningen ordnar Arkki säsongsbetonade kurser som kojbyggarläger.  På lägren som hållits sedan 1993 får deltagarna bekanta sig med olika folkslags kojor och byggtraditioner. Andra temakurser är t.ex. modellbygge, design och datoranimering.

Daghem och skolor kan beställa enstaka verkstäder eller större verkstadshelheter. För privatpersoner erbjuder vi födelsedagsverkstäder med olika teman. Vi arrangerar också hälsodagar för företag. Vi är även kända för våra megaverkstäder med tusentals deltagare. ”Karkkitektur” och Legostaden är verkstäder som blivit klassiker. Olika kurser och evenemang samlar årligen ca 7 000 personer.

Vi producerar läromedel för lärare i grundskolan och ordnar även pedagogisk utbildning för konstlärare. Därtill har Arkki genomfört tiotals delaktighetsprojekt för barn med olika städer och byggfirmor.

Arkki rf

Arkitekturskolan för barn och unga, Arkki rf, är en allmännyttig förening, vars syfte är att stödja och utveckla undervisningsarbete avseende arkitektur, byggd miljö, kulturmiljö, materiell miljö samt ekologiska grunder för byggande som riktas till barn och ungdomar.

För att förverkliga sitt syfte strävar föreningen efter att

 • upprätthålla eller stödja arkitekturskolan för barn och unga
 • sammanställa, utveckla och producera läromedel för arkitektur- och miljöfostran riktad till barn och unga
 • ordna eller stödja fortbildning och kompletterande utbildning avseende arkitekturundervisningen för barn och unga
 • stödja pedagogiskt forsknings-, analys-, tillämpnings- och utvecklingsarbete inom arkitekturundervisning för barn och unga
 • utöva eller stödja dokumenterings- och publiceringsverksamhet
 • stödja föreläsnings-, utställnings-, kurs-, läger- och seminarieverksamhet
 • ordna eller stödja studieresor
 • främja eller upprätthålla internationella kontakter
 • även verka på andra sätt, jämförbara med ovan nämnda, för att främja arkitektur- och miljöfostran för barn och unga

Föreningen kan ta emot bidrag, donationer och testamenten samt arrangera insamlingar efter att ha fått vederbörligt tillstånd.

Internationella samarbeten

 • Arkitekturskolan Arkki deltar aktivt i internationella diskussioner, möten och samarbetsprojekt inom arkitekturfostran.
 • Arkki har fått stor uppmärksamhet i internationell press, branschpublikationer, på webbplatser och seminarier.
 • Arkki har föreläst om sin verksamhet i tiotals länder. Vår skola har besökts av tusentals utländska gäster.
 • Arkki har fungerat som exempel för ett flertal projekt, föreningar och skolor inom arkitekturfostran som startats i olika länder. För dessa olika satsningar har Arkki verkat både som inspiratör och tillförlitlig rådgivare samt utbildningsanordnare.
 • Arkki samarbetar med konstinstitutioner, organisationer och föreningar i tiotals länder inom ramen för vitt skilda projekt.
 • Det internationella samarbetet möjliggör kontinuerligt utvecklingsarbete och utvärdering av läroplanerna i förhållande till andra motsvarande planer.

Samarbeten i närområdet

Arkitekturskolan Arkki samarbetar med skolor, daghem och konstinstitutioner i närområdet. Som närområde räknas för närvarande omgivningen kring Kabelfabriken i Gräsviken samt kring Dickursby bibliotek i Dickursby.

Samarbeten i Finland

 • Arkitekturskolan Arkki strävar efter att samarbeta med skolor, daghem och konstinstitutioner i huvudstadsregionen samt med andra läroanstalter som erbjuder grundläggande konstundervisning, samt med konstnärs- och arkitekturorganisationer.
 • Arkki samarbetar med Utbildningsstyrelsen vad gäller läroplanernas utvecklingsarbete:
  • Arkki var representerad i Utbildningsstyrelsens arbetsgrupp som beredde Grunderna för läroplanen för den grundläggande konstundervisningen inom den allmänna lärokursen i visuella konstarter (färdigställd 2005).
  • Arkki var representerad i Utbildningsstyrelsens arbetsgrupp som beredde Grunderna för läroplanen för den grundläggande konstundervisningen inom den fördjupade lärokursen i visuella konstarter (färdigställd 2002).
  • Arkki var representerad i Utbildningsstyrelsens arbetsgrupp som beredde grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen (färdigställd 2004).
 • Arkki var representerad i arbetsgruppen som planerade och genomförde webbplatsen för arkitekturfostran arkkitehtuurikasvatus.fi.
 • Arkki samarbetar aktivt med museer, samfund och organisationer för medborgarfostran i Finland.
 • Arkki strävar efter att skapa och utveckla olika samarbetsformer avseende arkitektur-, kreativitets- och konstfostran.
 • Arkki samarbetar med företag inom byggbranschen och utvecklar olika tillvägagångssätt för att förbättra interaktiv planering och praxis för invånarsamarbete.
 • Arkki samarbetar med Helsingfors stadsplaneringsverk och utvecklar nya tillvägagångssätt för interaktiv planering och att beakta barns och ungdomars åsikter i fråga om planläggnings- och stadsplaneringsarbetet.
 • Arkki samarbetar med skolverket för att utveckla arkitektutbildningen för lärare.
 • Andra viktiga samarbetsaktörer är Helsingfors kultur- och biblioteksnämnd, Vandas fritidsnämnd, Undervisningsministeriet och Förbundet för konstskolor för barn och unga i Finland.