Ändringar i elevens kontaktuppgifter

Ifall elevens adress eller telefonnummer ändras ska detta genast meddelas till Arkkis kansli så att viktiga meddelanden kommer fram och lärarna har korrekt kontaktinformation till elevernas föräldrar.

Information

Studierelaterad information skickas i regel endast via e-post. I början av terminen delar läraren ut infoblad med tidsschema och evenemang. Under året skickar vi även e-post till föräldrarna med information om pågående och kommande evenemang. Aktuell information finns alltid på startsidan på Arkkis webbplats. Samtliga e-postutskick till föräldrarna publiceras även på Arkkis webbsidor.

Elevarbeten

Eleverna får vanligen ta hem sina arbeten genast de är klara, men en del alster sparas till större utställningar. Elevarbeten som ställts ut kan hämtas på angiven tid på skolan. Eftersom undervisningslokalerna städas grundligt varje jul och vår kommer elevarbeten som inte har hämtats före utsatt tid att slängas på grund av utrymmesbrist.

Fotograferingstillstånd

Bilder av elevarbeten och undervisningssituationer används för t.ex. Arkkis webbplats, reklam, planscher, meddelanden eller tidningsartiklar. I samband med kursanmälan ber vi om fotograferingstillstånd.

Upphittade saker

I fråga om borttappade föremål kan man kontakta berörda lärare eller Arkkis kansli.

Elevregister och betyg

Arkki har ett elevregister där alla studier som avläggs vid Arkki dokumenteras. Arkki ger undervisning enligt den fördjupade lärokursen och efter avslutade grundstudier ges betyg på begäran. Avgångsbetyg över de fördjupade studierna förutsätter slutarbete. Avgångsbetyget är samtidigt ett betyg över hela den fördjupade lärokursen. Om studierna avbryts får eleven ett deltagarintyg över sina studier och/eller studieregisterutdrag över avlagda studier.