I Arkki kan barn och ungdomar i åldern 4 till 19 år delta. Undervisningen är målinriktad och framåtskridande. I Arkki ritar vi, planerar och bygger miniatyrmodeller I olika material. Vi undersöker rummen och den byggda miljön omkring oss, och gör olika upptäcktsfärder till intressanta ställen och utställningar. Tyngdpunkten I undervisningen ligger på experimenterandet och det 3-dimensionella byggandet. Det viktigaste är ändå alltid själva läroprocessen och glädjen under arbetets gång. Det finns inget ”rätt” eller ”fel”, det finns alltid lika många synsätt som det finns personer.

Man kan påbörja undervisningen i alla åldrar. Eleverna antas i anmälningsordning. Läsåret inleds i september.

 

Undervisningsgrupper

Grupperna är indelade enligt ålder. Studierna inleds för 4–6 åringar med förberedande kurser på småbarnsstadiet och för 7–9 åringar med grundundervisning. Grupperna namnges enligt åldersgrupp och med en siffra som anger antalet avklarade studieår. I 14–15 års åldern inleds de fördjupade studierna. Därtill kan specifika kurser och specialprojekt inkluderas i studierna. Terminsstarten sker i januari respektive september. En lektion är 45 minuter i enlighet med lektionerna i skolan och en träff omfattar 2 lektioner.

 

Grundläggande undervisning i arkitektur

Det finns egna grupper för 7–9 åringar, 10–14 åringar och 15–19 åringar.

Egen gård, närområden och skolans närmaste omgivning intresserar och väcker diskussion. Framtidens stad fascinerar också – stadsfantasierna är bekanta från många äventyrsfilmer och serieteckningar.

I grundundervisningen bekantar sig eleverna med den byggda miljöns olika aspekter på ett inlevelsefullt sätt genom att själva bygga och planera. Genom olika projekt utforskar de arkitekturens olika grundelement, såsom t ex rum, skala, färg, form, material, ljus och skugga samt struktur. Därtill planerar vi inredningar, byggnader och större helheter. Undervisningen sker I grupper på 12 barn som träffas en gång i veckan.

Arkki erbjuder undervisning i arkitektur enligt den grundläggande konst undervisningens fördjupade lärokurs.

Förberedande undervisning

Barn mellan fyra och sex år deltar tillsammans med sina föräldrar i den förberedande undervisningen. Genom att arbeta med sina egna händer formar de ett personligt förhållande till sin miljön.

På småbarnsstadiet bekantar sig 4–6 åringar, i sk. familjegrupper, med arkitekturens olika delområden samt med sin näromgivning. Genom fantasifulla byggprojekt och 3-dimensionellt experimenterande uppmuntras barnen till kreativitet och slutresultatet är oftast de mest förbluffande projekt och konstruktioner.

På Arkki samtalar vi om arkitekturrelaterade ämnen tillsammans med barnen och ungdomarna och undersöker saker ur ett tredimensionellt perspektiv. Resultatet är fantastiska miniatyrkonstruktioner! Barnens egen naturliga kreativitet och fantasi stöds genom pedagogiska medel. Genom att leva sig in i drömmar lär man sig också om verkligheten!

Studiernas omfattning

Arkkis förberedande studier i arkitektur omfattar 48 + 2 timmar per läsår, grundstudier 60 + 36 timmar och fördjupade studier 120 + 36 timmar per läsår. Förberedande studier (4–6 år) kan omfatta totalt 200 timmar, grundstudier (7–14 år) 576 timmar och fördjupade studier (14–19 år) 780 timmar.

Förberedande studier samt grundläggande studier omfattar i regel 2 x 45 minuter medan fördjupade studier innebär 4 x 45 minuter per gång.

Undervisningshelheterna består av närundervisning, studiebesök och självständigt arbete. Läsåret består av höst-, vår- och sommartermin. Timantalet för en undervisningshelhet varierar mellan 37 och 120 lektioner. Beräkningsgrunden för en timme är 45 minuter.

Det beräknade sammanlagda antalet lektioner i fördjupad lärokurs (grundläggande och fördjupade studier) i visuella konstarter inom den grundläggande konstundervisningen är 1 300 timmar. Beräkningsgrunden för en timme är 45 minuter. Vid ordnande av undervisningen tas hänsyn till elevens ålder, tidigare färdigheter och kunskaper samt undervisningsmetoder. Utbildningsanordnaren fastställer den beräknade omfattningen av lärokursen på småbarnsstadiet.

Grundläggande konstundervisning

Verksamheten vid Arkitekturskolan Arkki baseras på lagen om grundläggande konstundervisning (633/1998) och förordningen om grundläggande konstundervisning (813/1998). Arkkis läroplan baseras på läroplansgrunderna (Dnr 39/011/2002) avseende fördjupad lärokurs i visuella konstarter inom grundläggande konstundervisning som utbildningsstyrelsen fastställt 6.8.2002. Den undervisande personalens kompetens grundar sig på förordningen om behörighetsvillkor för personal inom undervisningsväsendet (986/1998).

Helsingfors stads kultur- och biblioteksnämnd, Vanda stads fritidsnämnd och Esbos kulturnämnd godkände först Arkitekturskolan Arkkis läroplan och 2006 även skolans läroplan för fördjupad lärokurs.

År 2007 beviljade undervisningsminister Sari Sarkomaa Arkitekturskolan Arkki tillstånd att ordna grundläggande konstundervisning. Sedan 2008 har Arkki fått undervisningsbaserat statsunderstöd.

Bekanta dig med läroplanen för fördjupad lärokurs inom grundläggande konstundervisning.

 

Tillgodoräknande av valbara studiehelheter och studier avlagda på annat håll

En del av Arkkis undervisning ordnas i form av kurser och läger, som också är öppna för andra än eleverna inom den grundläggande konstundervisningen.

Inom den grundläggande konstundervisningen kan eleverna delta i kursbundna studier och inkludera dem i det timantal som krävs för valbara studiehelheter, varvid de räknas till godo som en del av studiehelheter för grundläggande eller fördjupade studier.

Även konststudier som avlagts utanför Arkki kan räknas till godo i det timantal som krävs. Eleven ska då tillställa skolan ett undertecknat intyg över timantalet för studier som avlagts på annat håll.